Všeobecé obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Support Economic Services s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24260215, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C 198214, (dále jen „provozovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi provozovatelem jako prodávajícím a jinou fyzickou osobou jako kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovatele. Internetový obchod je provozován na webové adrese www.oxylifewater.cz (dále jen „webová adresa“) prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osobou, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnická osoba nebo osoba, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

 1. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. K uzavření kupní smlouvy dojde při objednání zboží kupujícím a přijetí objednávky prodávajícím. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

2.4. Kupující má možnost platit cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží v souladu s kupní smlouvou následujícími způsoby:

 • bankovním převodem na účet prodávajícího (tyto údaje budou uvedeny v potvrzení objednávky);
 • elektronicky prostřednictvím platební brány Stripe.com.

 1. Doprava a dodání zboží

3.1. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.2. Prodávající je povinen zaslat zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Dopravu zajišťuje společnost GLS ceník dopravy je podle aktuálního ceníku dopravy.

3.3. Prodávající je povinen zboží dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud zboží není dodáno ve lhůtě, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

 1. Práva z vadného plnění

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany sjednaly, a pokud taková ujednání chybí, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • je zboží vhodné k použití pro účel, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Kupující nabývá vlastnictví k zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5.2. Prodávající není vůči kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku

 

 1. Závěrečná ustanovení

6.1. Pokud je vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím mezinárodním (zahraničním) obchodním vztahem, pak se strany dohodly, že vztah se řídí českým právem. Tím není dotčeno právo spotřebitele na ochranu poskytovanou ustanoveními, která mu nemůže být smluvně odepřena v souladu s právem, které by se vzhledem k absenci této volby jinak použilo podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu, které se použije na smluvní závazkové vztahy (nařízení Řím I).

6.2. Pokud je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl je neplatnému ustanovení co nejblíže. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplnění kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6.3. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 1.1.2023.

Tyto obchodní podmínky byly připraveny s ohledem na základní specifika prodeje Oxylife water prostřednictvím internetového obchodu. V případě jakýchkoli otázek nebo nejasností se neváhejte obrátit na provozovatele.

V Praze dne 24.06.2023

Support Economic Services s.r.o.